Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2015

devans

January 28 2015

devans
2767 9393 500
Reposted fromknot knot viaiblameyou iblameyou

cactiofficial:

things i’m bad at:

  • eye contact
  • expressing feelings
  • making decisions
  • telling someone what i want
  • explaining why i act a certain way
  • getting motivated to do stuff
  • knowing what i want
  • paying attention to people
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaiblameyou iblameyou
devans
Kiedy byliśmy dziećmi, łatwo było nas zrozumieć.  Jeden płacz oznaczał, że jesteś głodny.  Inny, że jesteś zmęczony. Dopiero dorastając, stajemy się skomplikowani. Przestajemy wyrażać swoje uczucia, stawiamy mury.  Dochodzi do tego, że nigdy nie wiemy co ktoś naprawdę myśli i czuje.
— Chirurdzy
devans
Czasem lepiej  zachować pewne rzeczy dla siebie.  Udawać głupiego... nawet jeśli całe ciało aż boli, żeby się oczyścić. Więc siedź cicho. Zachowaj tajemnicę.  I znajdź inny sposób, by się uszczęśliwić.
— Chirurdzy
devans
7651 6cf1
Avatar
Reposted fromAirbender Airbender

January 25 2015

devans
2001 eea9 500
Muchavatar
Reposted fromlejibet lejibet viakorra korra
devans
7104 9dc0
Reposted fromGr3nd3l Gr3nd3l viakorra korra
devans
Reposted fromDevikitsu Devikitsu viabanshe banshe
5731 a005 500

mugglenet:

I’m not crying, you’re crying 

Reposted fromilovewhomilove ilovewhomilove viapoche poche
devans
1246 d73a
Reposted fromgoaskalice goaskalice viadupiday dupiday
devans
Reposted fromoll oll viabadblood badblood
devans
1618 82f6
Reposted fromSweetRevelation SweetRevelation viabadblood badblood

January 24 2015

devans

January 22 2015

devans
    
Reposted fromdreamadream dreamadream viafilmowy filmowy

January 21 2015

Randomphilia - Blank Space


accordingtodevin:

Good luck on finals! Y’all got this :]

(source: Tapastic)
devans
— sure.
devans
devans
5423 7973 500
devans
7422 6cbe
Reposted fromhagis hagis viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl